O

open.AI

Khách vãng lai
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thanh Hóa mấy năm vừa rồi giảm quá, các sếp bắt đầu hành động rồi.--------------------
25/02/2021
Thành lập Ban Chỉ đạo cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thanh Hoá

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hoá (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo PCI), gồm các ông (bà) có tên sau:


 1. Trưởng Ban: Ông Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 2. Phó Trưởng Ban: Ông Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 3. Các thành viên:
3.1. Ông Lê Tiến Lam, Giám đốc Sở Công Thương.
3.2. Ông Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá.
3.3. Ông Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn
và các Khu công nghiệp.
3.4. Ông Nguyễn Trọng Trang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
3.5. Ông Mai Sỹ Diến, Chánh Thanh tra tỉnh.
3.6. Bà Nguyễn Thị Nga, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.
3.7. Ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3.8. Ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Tài chính.
3.9. Ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng.
3.10. Ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
3.11. Ông Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Nội vụ.
3.12. Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3.13. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
3.14. Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế.
3.15. Bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
3.16. Ông Nguyễn Ngọc Tuý, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
3.17. Ông Nguyễn Văn Khiên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
3.18. Ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
3.19. Ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp.
3.20. Bà Trần Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Ngoại vụ.
3.21. Ông Ngô Đình Hùng, Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá.
3.22. Ông Lê Xuân Huế, Cục Trưởng Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá.
3.23. Ông Nguyễn Văn Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa.
3.24. Ông Nguyễn Thanh An, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -Chi nhánh Thanh Hóa.
3.25. Ông Nguyễn Tuấn Vinh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa.
3.26. Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa.
3.27. Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
3.28. Ông Hoàng Sĩ Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo PCI

 1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thanh Hoá; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
 2. Tuyên truyền, quán triệt để nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức về mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ thực hiện cải thiện chỉ số PCI tỉnh Thanh Hóa.
 3. Làm đầu mối phối hợp với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa trong việc khảo sát, điều tra, đánh giá các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh theo định kỳ; trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu/chỉ tiêu cụ thể để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thanh Hóa.
 4. Định kỳ hoặc theo yêu cầu, báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hoá của Ban Chỉ đạo PCI.
Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo PCI

 1. Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo PCI làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban Chỉ đạo PCI làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất, các thành viên Ban Chỉ đạo PCI chịu trách nhiệm về phần việc được phân công. Trưởng Ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban và các thành viên sử dụng con dấu của đơn vị theo nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.
 2. Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo PCI. Phó Trưởng Ban chủ động điều hành các hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo PCI; kịp thời báo cáo, đề xuất Trưởng Ban để chỉ đạo giải quyết những vấn đề chung, trọng tâm, bức xúc, cần thiết và các công việc theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.
 3. Ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo PCI là ý kiến chính thức của cơ quan nơi thành viên Ban Chỉ đạo PCI làm việc.
 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo PCI, có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất hướng xử lý các nội dung liên quan đến cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thanh Hoá.
 5. Trường hợp có sự thay đổi đại diện lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo PCI, các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Trưởng Ban bằng văn bản, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tham mưu cho Trưởng Ban điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo PCI.
Điều 4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 và ban hành các mục tiêu/chỉ tiêu cụ thể để cải thiện chỉ số nêu trên hàng năm; trên cơ sở đó, chủ trì, tham mưu trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Chỉ đạo PCI.
-------
Bonus.
 

Hungda

Thành viên
Phát triển đô thị theo vùng - hướng đi trong xây dựng TP Thanh Hóa
TP Thanh Hóa sẽ được chia làm 6 vùng phát triển đô thị. Có vẻ thiếu kết nối giữa các khu vực mới mở rộng với phần còn lại, nhưng đúng là đặc thù nên khó mà khác được
 • Vùng 1 là 12 phường trung tâm
 • Vùng 3 là 4 phường xã lấy từ Hoằng Hóa
 • Vùng 4 là 6 phường từ Quảng Xương
 • Vùng 5 là 3 phường từ Đông Sơn
Duy có vùng 2 là kết nối Hàm Rồng, Đông Cương với Thiệu Dương-Th Khánh-Th Vân thành vùng phát triển du lịch văn hóa-di sản và nông nghiệp xanh; vùng 6 gồm Đông Vệ-Đ.Vinh-Quảng Thịnh-Q.Thắng là hỗn hợp y tế-nông nghiệp-đất dự trữ.

 
Last edited:

Hungda

Thành viên
Một số quy hoạch vùng của các huyện như Nga Sơn, Hà Trung, Thiệu Hóa đã định hướng , ví dụ: thị trấn Nga Sơn mở rộng lên đô thị loại IV, các thị trấn mới ... mà chưa thấy cập nhật vào Quyết định 241 ?!?
 

Xu Thanh Hoa

Người nổi tiếng
Một số quy hoạch vùng của các huyện như Nga Sơn, Hà Trung, Thiệu Hóa đã định hướng , ví dụ: thị trấn Nga Sơn mở rộng lên đô thị loại IV, các thị trấn mới ... mà chưa thấy cập nhật vào Quyết định 241 ?!?
Cái kế hoạch này cũng dựa trên định hướng phát triển đô thị của các tỉnh trình lên. Dĩ nhiên có nhiều tỉnh vẫn đang làm nhưng chưa trình/thông qua, đến lúc gần đạt thì làm đề án luôn. Đó là lí do vì sao trong danh sách lần này thiếu vắng nhiều cái tên.
 
K

kieumau990

Khách vãng lai
Bây giờ vẫn có những câu hỏi như vậy, chán thật. Hình ảnh các cụ ngồi rành rành thế mà lại không tin đi tin 3 cái thông tin nhảm.

Từ trái qua phải: Thường trực ban bí thư (VVT) - TT CP (PMC)- TBT (NPT) - CTN (NXP) - CTQH (VDH)

Bộ Chính trị gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương khóa XII
 

Hac.thanh

Moderator
Staff member
Bây giờ vẫn có những câu hỏi như vậy, chán thật. Hình ảnh các cụ ngồi rành rành thế mà lại không tin đi tin 3 cái thông tin nhảm.

Từ trái qua phải: Thường trực ban bí thư (VVT) - TT CP (PMC)- TBT (NPT) - CTN (NXP) - CTQH (VDH)

Bộ Chính trị gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương khóa XII
Đảng người ta đã dành hẳn hội nghị 15 để chọn tứ trụ.
Một cuộc họp quan trọng bậc nhất như vậy là đóng ván 4 vị trí rồi.
Hiện nay trong Đ, vị thế của anh C đang lên rất nhanh.
Ghế TT chỉ là tạm thời của anh C trước khi bước lên TBT.
 
K

kieumau990

Khách vãng lai
Nghe nói bác C thay bác Trọng nên thay đổi.
Tôi nghĩ nên từng bước thôi, không nên bàn sớm.
Không có quy định nào là TT không lên TBT được. Chẳng qua 3 kỳ vừa qua bác X, bác XP không hợp nên không lên được thôi có thể do yếu tố vĩ độ 17 gì đó.

Chú ý: Bên Lào vừa rồi có TBT kiêm thủ tướng Lào đó.
 

Facebook Comment

Bài viết mới

Chủ đề được quan tâm nhất

Top