Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT,BTO,BT,PPP của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Rau Ma

Administrator
DANH MỤC DỰ ÁN KÊU ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC BOT, BTO, BT VÀ PPP CỦA TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)


 

Facebook Comment

Bài viết mới

Chủ đề được quan tâm nhất

Top