new house city

  1. T

    Hoằng Hóa Khu đô thị Newhouse City Thanh Hóa

    Tập đoàn Lã Vọng đầu tự dự án Khu đô thị Newhouse City tại Hoằng Hóa qua liên danh CTCP Đầu tư phát triển đô thị Đại Việt (HN) và Công ty TNHH Hoàng Tuấn (TH). Phạm vi quy hoạch : các xã Hoằng Minh - Hoằng Vinh - Hoằng Đức (huyện Hoằng Hóa).
Top